ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Chemical laboratory Psachna 1
Chemical laboratory Psachna 2

Chemical laboratory Psachna 1 thumbnail
Chemical laboratory Psachna 2 thumbnail

Η υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και η διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων, κατοχυρώνονται με τις εξής διαδικασίες:

1. Διενεργούνται συστηματικοί ποιοτικοί έλεγχοι, σύμφωνα με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας, από τα δύο χημικά εργαστήρια της εταιρείας, στα Ψαχνά Ευβοίας και στο Ηράκλειο Κρήτης, που είναι εξοπλισμένα με τα πλέον σύγχρονα αναλυτικά όργανα.

2. Στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις των Ψαχνών, τηρούνται τα ακόλουθα συστήματα ποιότητας και έχουν ληφθεί οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις:

  • Σύστημα ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο Global Standard for Food Safety του οργανισμού British Retail Consortium (BRC), με πιστοποίηση από τον βρετανικό φορέα SAI GLOBAL, για την ανάμιξη, φίλτρανση, εξευγενισμό και εμφιάλωση ελαιολάδου και πυρηνελαίου που διατίθενται χύδην ή συσκευασμένα σε γυάλινους ή μεταλλικούς περιέκτες, τον εξευγενισμό, υδρογόνωση και διεστερεοποίηση φυτικών ελαίων και λιπών που διατίθενται χύδην, καθώς και την παραγωγή και συσκευασία μαργαρινών και φυτικών λιπών. Υπάρχει επίσης πιστοποίηση από τον βρετανικό φορέα NFS για την εμφιάλωση ελαιολάδου και πυρηνελαίου σε φιάλες ΡΕΤ και σε μεταλλικούς περιέκτες, καθώς και για την τυποποίηση και εμφιάλωση σπορελαίων σε φιάλες ΡΕΤ.
  • Σύστημα ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο IFS, για την εμφιάλωση ελαιολάδου και πυρηνελαίου σε φιάλες ΡΕΤ και σε μεταλλικούς περιέκτες, καθώς και για την τυποποίηση και εμφιάλωση σπορελαίων σε φιάλες ΡΕΤ.
  • Σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, για την επεξεργασία και αποθήκευση δημητριακών, την εκχύλιση ελαιούχων σπόρων και τις λιμενικές εγκαταστάσεις φόρτωσης και εκφόρτωσης ελαιούχων σπόρων, δημητριακών και ελαίων για ανθρώπινη κατανάλωση.
  • Σύστημα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000 (HACCP), στα τμήματα επεξεργασίας και αποθήκευσης δημητριακών και εκχύλισης ελαιούχων σπόρων.
  • Σύστημα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000 (HACCP), στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής εμφιαλωμένων ελαίων (food logistics).
  • Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, στις λιμενικές εγκαταστάσεις φόρτωσης και εκφόρτωσης ελαιούχων σπόρων, δημητριακών και ελαίων και στην αποθήκευση δημητριακών. Η εταιρεία διαθέτει εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων των πλοίων (Σ.Π.Δ.Α.Π.) που καταπλέουν στις εγκαταστάσεις της

3. Σε όλα τα στάδια παραγωγής και αποθήκευσης, τηρούνται οι απαιτούμενες διαδικασίες ιχνηλασιμότητας, σύμφωνα με τα ανωτέρω πρότυπα ποιότητας και την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.